De ouderverenigingDe oudervereniging is nauw betrokken bij de organisatie en uitvoering van allerlei (buiten-) schoolse activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest en de sport-/speldag (Koningsspelen). Ouders kunnen op verschillende manieren en op vrijwillige basis een bijdrage leveren.

Vrijwillige ouderbijdrage
Om alle activiteiten te kunnen organiseren, wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage is vastgesteld op € 20, - voor ieder oudste kind uit het gezin dat bij ons op school zit. Voor het tweede kind € 18, - en voor het derde en volgende kind € 16, -. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar zonder uw financiële steun zijn al deze activiteiten niet mogelijk.
  • Aan het begin van het schooljaar wordt schriftelijk aan de ouders gevraagd deze ouderbijdrage per bank te voldoen. 
  • Als een leerling na 1 januari op school komt, wordt de ouderbijdrage gehalveerd. 
  • Stroomt uw kind in na de meivakantie, dan hoeft u dat jaar geen ouderbijdrage te betalen.
Verantwoording beleid
Over het gevoerde beleid en voor de uitgaven/inkomsten wordt 1x per jaar verantwoording afgelegd. Het financieel verslag en een begroting worden ieder jaar gepubliceerd. Wilt u tussentijds inzage krijgen in het reilen en zeilen van de oudervereniging? Neem dan contact op met de voorzitter. 


Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:                 Wendy Bosma
Penningmeester:        Petra Wijnsma
Algemeen lid:  Karina Pool  
Algemeen lid:  Annette Noordermeer 
Algemeen lid:  Ingrid Dussel

Alle ouders zijn lid van de oudervereniging.  

Contactgegevens
Oudervereniging obs De Pionier 
Postadres: Molkenkelder 4a, 8941 AJ Leeuwarden
Email: ov.pionier@proloog.nl 
IBAN: NL37 RABO 01571945 82