(v.l.n.r.: Chris Oosterhuis, Tineke de Boer, Jeroen Huisman, Jan Hessel Boermans, Jasper Braam, Marije de Vries)

Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dat is in de wet geregeld. De MR van de Pionier bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders. De leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, waarna ze nog eenmaal herkiesbaar zijn. De directeur van de school is op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen en zorgt voor een goede informatievoorziening en vertegenwoordigt het bestuur (Proloog). 

Missie en visie

De MR wil door proactief te functioneren bijdragen aan een fijne en veilige omgeving voor kinderen en leerkrachten en staat daarbij open voor aanbevelingen van het schoolteam en de ouders. Daarnaast hebben wij voor een aantal specifieke ontwikkelingen gekozen waar wij ons voor inzetten en waar we vanaf het begin over meedenken en -praten met school, directie en Proloog. We zijn graag in gesprek en in verbinding met ouders, personeel, directie en anderen.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van de MR is het in beide richtingen vormgeven van de verbinding tussen personeel, leerlingen, ouders en de directie van obs de Pionier. Daarnaast zijn wij er ook als:
>spreekbuis voor personeel en ouders;
>vertegenwoordiging van personeel en ouders.

Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies wil de MR, waar nodig en wenselijk, invloed uitoefenen op het beleid van onze school. Goed weten wat er speelt en leeft bij personeel en ouders is dan ook essentieel!

Betrokken ouders

Om in contact te komen kunt u ons een aanspreken op het schoolplein of een mail sturen naar mr.pionier@proloog.nl.
U ontvangt altijd en snel een reactie op uw vraag. Ook ontvangen wij op dit e-mailadres graag tips en suggesties om de MR verder te verbeteren.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Voorzitter:                        Chris Oosterhuis (ouder)
Secretaris:                         Jan Hessel Boermans (leerkracht groep 8)
Leden:                               Tineke de Boer (leerkracht groep 1-2)
                                           Marije de Vries (leerkracht groep 5)
                                           Jasper Braam (ouder)
                                           Jeroen Huisman (ouder)
Adviserend lid:                Monika Schmidt (directeur) 

Medezeggenschapsraad KC de Pionier
Postadres: Molkenkelder 4a, 8941 AJ Leeuwarden
e-mail: mr.pionier@proloog.nl